Thursday, 13 June 2024
fa en ar

The bride of the Caucasus in the room of Israel

The bride of the Caucasus in the room of Israel

حضور رژیم صهیونیستی در شمال غربی ایران و منطقه قفقاز موجب پیچیدگی روابط کشورهای همسایه در دو سوی ارس و تقابلات گاه و بی گاه آن ها شده است. رژیم صهیونیستی برای پیاده سازی اهداف خود در جوار دو قدرت منطقه ای همسایه قفقاز یعنی روسیه و ایران، چه در قالب بهره مندی از منابع انرژی و چه به منظور تأثیر بر فعالیت های سخت جمهوری اسلامی ایران علیه خود، به افزایش همکاری ها و نفوذ خود در قفقاز جنوبی پرداخته است. اینک با افزایش تهدیدات نظامی رژیم اشغالگر قدس در طی روزهای اخیر و برگزاری رزمایش های مختلف به منظور تهاجم علیه زیرساخت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران تصمیم در برابر رفتار کشورهای حامی این رژیم در قفقاز ضروری است.

Labels