Thursday, 13 June 2024
fa en ar

China's governance in advancing the Belt and Road Initiative

China's governance in advancing the Belt and Road Initiative

راهبرد کمربند و راه، یکی از مهم ترین سیاست های دولت شی جین پینگ و یک پروژه اقتصادی کلان است که ۲۶ کشور و منطقه را در بر می گیرد. این طرح، مناطق حدود ۷۰ درصد از چینی های خارج از کشور را تحت پوشش خود قرار می دهد. با تصور اینکه این راهبرد کلان نه تنها راه توسعه اقتصادی بلکه فرصتی برای گسترش فعالیت های دپارتمان جبهه کاری متحد در مقیاس جهانی است، حزب کمونیست را ملزم به ایجاد «حوزه دوستی» با خارج از مرزها کرده است. از همین رو در سپتامبر ۲۰۱۵، وب سایت رسمی دپارتمان جبهه کاری متحد اعلام کرد که این نهاد شروع به سازماندهی گروه های تحقیقاتی و نظرسنجی برای بررسی ظرفیت های سرمایه گذاری برای راهبرد یک کمربند یک راه کرده است.

Labels