Thursday, 13 June 2024
fa en ar

Iran's economic diplomacy with neighbors

Iran's economic diplomacy with neighbors

تحریم ‌های ایالات متحده آمریکا و فرصت ایجاد شده در تجارت با کشورهای منطقه، اهمیت توجه به گسترش روابط با همسایگان و حضور در بازارهای منطقه را نسبت به قبل بیشتر کرده است. با توجه به موقعیت جغرافیایی، ایران ظرفیت بسیار بالایی در دستیابی به بازار کشورهای همسایه را دارد. به همین دلیل، دیپلماسی اقتصادی و توجه به همسایگان هدف برنامه دولت دوازدهم و وزارت امور خارجه است. این راهبرد، نقش موثری در بازدارندگی در برابر منابع بی ‌ثباتی در منطقه و مقابله با آثار تحریم ‌ها خواهد داشت. با این حال، بررسی اسناد نشان می ‌دهد که فاصله زیادی تا دستیابی به نقطه مطلوب این هدف وجود دارد.

Labels