Thursday, 13 June 2024
fa en ar

Military-political presence of Iran, Russia, and Turkey in South Caucasus

Military-political presence of Iran, Russia, and Turkey in South Caucasus

روسیه، ترکیه و ایران بازیگران اصلی امنیتی در منطقه قفقاز جنوبی هستند. برای روسیه، قفقاز جنوبی یکی از مناطق بسیار حیاتی است که مرز مشترکی با آن دارد و محل زندگی چندین گروه قومی است که از نظر تاریخی و فرهنگی خود را با فدراسیون روسیه مرتبط می‌دانند. روابط متعادل و دوستانه با همه کشورهای منطقه همچنان در اولویت سیاست خارجی فدراسیون روسیه است: ارمنی ها و آذربایجانی ها بزرگترین دیاسپورا در روسیه هستند و گرجستان میزبان تعداد قابل توجهی از مهاجران روس است که فرصت های جدیدی را برای مسکو و تفلیس از نظر همکاری اقتصادی فراهم می کند. قفقاز یک خروجی مهم استراتژیک به دریای خزر است که روسیه را به ایران و خلیج فارس متصل می کند. واقع بودن پایگاه نظامی روسیه برای جلوگیری از گسترش نفوذ سایر بازیگران در مرزهای جنوبی و نفوذ بیشتر آنها به آسیای مرکزی اهمیت این منطقه را دوچندان می کند.