Thursday, 13 June 2024
fa en ar

America in the region

America in the region

همزمان با تحرکات آمریکا و سه دولت اروپایی، نمایندگی ایران در وین با هدف متوازن کردن فضای شورای حکام، پیشنهاد داد یک بیانیه مشترک در حمایت از مواضع کشورمان توسط کشورهای همفکر صادر شود. موضوع طی ملاقاتی با طرف روس مطرح شد و سفیر و نماینده دائم روسیه ابتدا بیان داشت این کار شدنی نیست و باید از مسکو دستورالعمل دریافت کند. درنهایت با اصرار ایران و صدور دستورالعمل از مسکو، مقرر شد پیش نویس اولیه را سفیر و نماینده دائم روسیه تهیه کند.

Labels